EN

سرقت خودرو در کرمانشاه | صدای مشتری اورنگ

دزدی ماشین
مصاحبه‌ای می‌خوانید و می‌بینید که با یکی از مشتریان ما صورت گرفته است. سرقت خودرو در کرمانشاه که آقای حسنی شرح این ماجرا را بیان می‌کند.

دزدی خودرو در تهران | صدای مشتری اورنگ

دزدی ماشین
مصاحبه‌ای می‌خوانید و می‌بینید که با یکی از مشتریان ما صورت گرفته است. دزدی خودرو در تهران که آقای میرداوودی شرح این ماجرا را بیان می‌کند.

دزدی خودرو در شیراز | صدای مشتری اورنگ

دزدی ماشین
مصاحبه‌ای می‌خوانید و می‌بینید که با یکی از مشتریان ما صورت گرفته است. دزدی خودرو در شیراز که آقای فتحی شرح این ماجرا را بیان می‌کند.

دزدی ماشین در کرمانشاه | صدای مشتری اورنگ

دزدی ماشین
در این مصاحبه، شرحی از اتفاق دزدی ماشین را که برای شرکت گاز استان کرمانشاه رخ داده است را باهم می‌بینیم و می‌خوانیم.

دزدی ماشین در شیراز | صدای مشتری اورنگ

دزدی ماشین
مصاحبه ای دیدنی در خصوص دزدی ماشین در شیراز که خانم شیخی توانسته اند با کمک ردیاب اورنگ خودرو خود را پیدا کنند.

اعتبار اورنگ | رضایت مشتریان

رضایت مشتریان
در ویدئو ارائه شده حسن انجام کار و رضایت مشتریان اورنگ نمایش داده می شود که این تنها معدودی از پروژه های مورد بررسی قرار گرفته می باشد.