ناحیه کاربری

آرشیو فایل


آرشیو فایل مکانی برای دانلود کلیه فایل های ارائه شده در قسمت های مختلف سایت، فایل های پیش نیاز اجرای محصولات، فایل های راهنمای دستگاه ها و محصولات، فایل های مربوط به مشخصات دستگاه ها، فایل راهنمای وب سرویس ها و… می باشد.
در حال حاضر آرشیو فایل به دو دسته تقسیم شده است.اولین دسته آرشیو فایل های ردیاب دسترسی و دومین دسته آرشیو فایل های اس ام اس می باشد.