EN
Orang organization chart

چارت سازمانی اورنگ

چارت سازمانی یک نمودار می باشد که ساختار کلی سازمان و یا شرکت رامشخص کرده ونشان میدهد هر شغل موجوددر سازمان ، ازچه جایگاهی برخوردار است و چه مشاغلی جایگاه بالاترین نسبت به بقیه را دارا هستند. با استفاده از لینک زیر می توانید چارت سازمانی شرکت اورنگ پژوهان پارسه را دریافت نمایید.
دریافت چارت سازمانی اورنگ