مجوزها

IFD گواهی نامه FA 2
IFD گواهی نامه FA 1
IFD گواهی نامه EN 1
گواهینامه صلاحت خدمات انفورماتیکی
IFD گواهی نامه EN 2
پروانه فعالیت تحقیق و توسعه
سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی
گواهی نامه امنیتی نرم افزار
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
IFD پروانه مهندسی2
IFD پروانه بهره برداری